Till navigation Till innehåll (s)

Partiklar PM 10 årsmedelvärde

Här redovisas årsmedelvärdet på partiklar PM 10 som mäts i gatunivå på 4 platser i kommunen.

Halten av partiklar PM 10 årsmedelvärde.

Datakälla: SLB-analys

Kommentar

Miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet klaras i Sollentuna. Miljökvalitetsnormen anger att dygnsmedelvärde 50 µg/m³ får överskridas 35 gånger per år (90-percentil). Partikelhalten PM 10 överskred 50 µg/m³ 14 dygn vid E4 Häggvik, 6 dygn vid Eriksbergsskolan, 23 dygn vid Danderydsvägen och 19 dygn vid Ekmansväg 11 under 2019.

Miljökvalitetsnormen ska inte överskrida 40 µg/m³ och miljökvalitetsmålet ska inte överskrida 15 µg/m³ som årsmedelvärde. År 2019 var årsmedelvärdet vid E4 Häggvik 15 µg/m³, Ekmans väg 11 16 µg/m³, Eriksbergsskolan 13 µg/m³ och Danderydsvägen 17 µg/m³. Miljökvalitetsmålet klarades inte på platsen där mätstationerna är placerade vid E4 Häggvik, Ekmans väg 11 samt vid Danderydsvägen. Miljökvalitetsnormen klarades däremot på alla fyra platserna.

Indikator SE.2.3.6
Uppdaterad: 2020-12-16
Fokusområden Delmål