Till navigation Till innehåll (s)

Välkommen!

Här hittar du statistik på hur det står till med miljö och klimat i Sollentuna kommun. Du hittar också kommunens miljömål och åtgärder.

Tema

Klimat

HuvudområdeSE.1

Vi är mitt uppe i en global klimatförändring och i framtiden blir det blötare och varmare i Sollentuna. För att klara utmaningarna måste vi snabbt minska på växthusgasutsläppen.

Här redovisar vi statistik och fakta om Sollentunas olika växthusgasutsläpp. Du hittar också våra bedömningar.

Luft

HuvudområdeSE.2

Luft är den blandning av gas som finns överallt omkring oss. Vi behöver luften för att kunna andas och den behöver innehålla säkra nivåer av gaser som annars kan skada oss.

Här redovisar vi statistik och fakta om bland annat partiklar och marknära ozon. Du kan också läsa våra bedömningar.

Vatten

HuvudområdeSE.3

Välmående och friska vatten i balans, med en långsiktigt hållbar status. Det är vad vi eftersträvar för Sollentunas vatten.

Här redovisar vi fakta och statistik om olika vatten inom Oxundaåns och Edsvikens avrinningområden.

Energi

HuvudområdeSE.4

All energi som används påverkar miljön mer eller mindre. Därför är den energi som aldrig används den mest miljövänliga.

Här hittar du statistik och fakta på hur mycket energi som används och produceras i Sollentuna.

Avfall och återvinning

HuvudområdeSE.5

Avfall är både värdefullt och riskabelt. När du källsorterar sparar du på energi och naturresurser. Människor och natur skyddas också mot skadliga ämnen.

Här redovisar vi statistik på de olika avfallstyperna som samlats in i Sollentuna, och på hur mycket som källsorterats.

Trafik och transport

HuvudområdeSE.6

Hur vi reser påverkar naturen, klimatet och vår hälsa.

Förbränningen av fossila bränslen bidrar till växthuseffekten och försurar skog och mark. Luftföroreningar och buller påverkar hur vi mår.

Här redovisar vi statistik på hur vi reser och transporterar oss i Sollentuna.

Natur

HuvudområdeSE.7

Sollentunas natur består av stora naturområden, sjöar, levande vattendrag, parker och urban grönska. En livskraftig natur med en biologisk mångfald är nödvändig för människans överlevnad och vi måste värna om den.

Här redovisar vi statistik och fakta på naturområden och skyddade arealer i Sollentuna.

Boendemiljö och hälsa

HuvudområdeSE.9

Radon är en gas som finns naturligt i mark, luft och vatten. Vid för höga halter kan den vara skadlig för människan. I Sollentuna är det få platser som kan räknas som riktigt tysta när det gäller bullerstörningar.

Här redovisar vi statistik och fakta om radon och buller i Sollentuna.

Kemikalier och miljögifter

HuvudområdeSE.8

Kemikalier finns i produkter och material. Vissa är skadliga för djur och natur och det är viktigt att de fasas ut. Här redovisar vi statistik på en del av de kemikalier och miljögifter som finns i Sollentuna.

Sollentuna kommuns handlingsplan för miljöarbetet 2016-2020

ProjektMK

Sollentuna kommuns miljömål är att vi inte ska tära på jordens resurser.
Kommunens klimatmål säger att vi inte ska bidra till den globala temperaturökningen.

För att nå målen har vi gjort en handlingsplan med delmål för åren 2016 till 2020. Du hittar dem här under rubrikerna nedan. Vi arbetar just nu med att ta fram nya delmål för kommande år.

Projekt SE
Uppdaterad: 2021-11-09