Till navigation Till innehåll (s)

Partiklar

Här redovisas mätningarna av partiklar PM 10 och PM 2,5. Partiklar PM 10 och PM 2,5 mäts kontinuerligt på fyra platser i kommunen vid E4 Häggvik, Ekmans väg 11, Danderydsvägen och på Eriksbergsskolan. Läs också vår bedömning av området genom att klicka dig vidare på rubrikerna nedan.

Indikatorerna visar att höga halter av partiklar till stor del kommer ifrån vägtrafiken, till exempel genom slitage av dubbdäck, vägbeläggning och uppvirvlad sand. Halterna är framförallt höga på våren. På grund av vindförhållanden är värdena på västra sidan lägre än de på den östra sidan om E4:an. Halterna varierar längs vägen beroende på trafikmängd och topografi. Miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet klaras inte längs med väg E4. Däremot klaras miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet i Sollentuna. Miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet klarades inte på platsen där mätstationerna är placerade vid E4 Häggvik, Ekmans väg 11 samt vid Danderydsvägen, däremot klarades miljökvalitetsnormen på alla fyra mätplatserna.

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål som ska nås 2020 beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Barn och astmatiker är särskilt känsliga för partiklar i luften. Exponering för partiklar kan hos barn försämra lungfunktionen och påverka lungornas normala utveckling. För att minska på luftföroreningarna bör man minska på biltrafiken och istället gå, cykla eller åka kollektivt. Trafikverket i Region Stockholm dammbinder statliga vägsträckor i Stockholms län där det finns risk för höga halter av partiklar som på väg E4.

Fokusområden SE.2.3
Uppdaterad: 2021-02-15
Huvudområden