Till navigation Till innehåll (s)

Nonylfenol

Provtagning av nonylfenol i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i Käppalaförbundets rapporter. Uppgifterna är hämtade därifrån.

Nonylfenol i slam från avloppsreningsverken

Datakälla: Käppalaförbundet

Kommentar

Mängden nonylfenol i avloppsslammet har minskat med 85 procent sedan 1997. Från 2007 har halterna legat under 20 mg/kg torrsubstans. För nonylfenol finns inget gränsvärde vid användning av slam för jordbruksändamål.

Nonylfenol är svårnedbrytbart, hormonstörande och lagras i levande varelser. Det är klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Nonylfenol är förbjudet i vissa användningsområden inom EU.

Indikator SE.8.8.4
Uppdaterad: 2021-04-27