Till navigation Till innehåll (s)

Bly

Bly och dess föreningar är mycket giftiga. Redan vid låga doser kan effekter på nervsystemet uppstå. Foster och barn är en speciell riskgrupp eftersom deras hjärna och nervsystem fortfarande utvecklas. Bly kan finnas upplagrat i sediment i spillvattentunnlar.

Provtagning av bly i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i Käppalaförbundets rapporter. Uppgifterna är hämtade därifrån.

Bly i slam från avloppsreningsverken.

Datakälla: Käppalaförbundet

Kommentar

Mängden bly i avloppsslammet har minskat kontinuerligt sedan 1997. Från 2003 har halterna legat på 24 mg/kg torrsubstans och under. Gränsvärdet för högsta tillåtna blyhalt i avloppsslam som saluförs eller överlåts för spridning på jordbruksmark (100 mg/kg torrsubstans) klaras med god marginal. Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde år 2030 (25 mg/kg torrsubstans) har även klarats sedan 2003.

Bly, kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Indikator SE.8.8.1
Uppdaterad: 2021-04-27