Till navigation Till innehåll (s)

Kvicksilver

Kvicksilver är en toxisk metall och är ett av de allvarligaste miljögifterna. Metallen anrikas i mark, vatten och levande organismer och utgör ett hot mot både miljön och människors hälsa. Kvicksilver är på väg att fasas ut ur samhället men når fortfarande miljön via atmosfäriskt nedfall. Slammets innehåll av kvicksilver har till största del sitt ursprung i användningen av amalgam. Det kan röra sig om amalgamfyllningar som nöts, utsläpp från tandläkare samt läckande rörsediment som beror på historiska utsläpp.

Provtagning av kvicksilver i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i Käppalaförbundets rapporter. Uppgifterna är hämtade därifrån.

Kvicksilver i slam från avloppsreningsverken

Datakälla: Käppalaförbundet

Kommentar

Mängden kvicksilver i avloppsslammet har minskat sedan 1997 och ligger nu på 0,4 mg/kg torrsubstans. Från 2003 har halterna legat under 1 mg/kg torrsubstans. Gränsvärdet för högsta tillåtna kvicksilverhalt i avloppsslam som saluförs eller överlåts för spridning på jordbruksmark (2,5 mg/kg torrsubstans) klaras med god marginal. Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde år 2030 (0,6 mg/kg torrsubstans) har även klarats sedan 2016.

Kvicksilver, bly och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Indikator SE.8.8.2
Uppdaterad: 2021-04-27