Till navigation Till innehåll (s)

Kadmium

Kadmium och dess föreningar är mycket giftiga. Vid långvarigt upptag av små mängder kadmium via lungor eller magtarmkanalen är njurarna det känsligaste organen. Njurskador kan i sin tur leda till urkalkning av skelettet. Den största delen av slammets kadmiuminnehåll bedöms komma med hushållens bad-, disk- och tvättvatten. Biltvättar är en annan stor källa. En del kommer även ifrån konstnärsfärger.

Provtagning av kadmium i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i Käppalaförbundets rapporter. Uppgifterna är hämtade därifrån.

Kadmium i slam från avloppsreningsverken

Datakälla: Käppalaförbundet

Kommentar

Mängden kadmium i avloppsslammet har minskat mellan åren 1997 och 2020, dock har halten haft en svag uppåtgående trend de senaste åren. Från 2008 har halterna legat under 1 mg/kg torrsubstans. Gränsvärdet för högsta tillåtna kadmium i avloppsslam som saluförs eller överlåts för spridning på jordbruksmark (2 mg/kg torrsubstans) klaras med god marginal. Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde år 2030 (0,8 mg/kg torrsubstans) har även klarats sedan 2015.

Kvicksilver, bly och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Indikator SE.8.8.3
Uppdaterad: 2021-04-27