Till navigation Till innehåll (s)

Trafik och transport

Hur vi reser påverkar naturen, klimatet och vår hälsa.

Förbränningen av fossila bränslen bidrar till växthuseffekten och försurar skog och mark. Luftföroreningar och buller påverkar hur vi mår.

Här redovisar vi statistik på hur vi reser och transporterar oss i Sollentuna.

Statistiken som finns under Statistik och fakta visar på både positiva och negativa trender. År 2019 reste en Sollentunabo i snitt 2,8 resor per dag vilket är lite mer än den genomsnittlige svensken som reser 2,5 resor per dag. Männen i Sollentuna gör 2,9 resor per dag och kvinnorna 2,7.

Resor med bil har minskat från 56 till 51 procent mellan åren 2015 - 2019. Resor med kollektivtrafik har ökat från 23 till 27 procent. Antalet resor per Sollentunabo (2,8) har inte förändrats sedan 2015, vilket innebär att antalet bilresor per Sollentunabo har minskat till förmån för fler resor med kollektivtrafiken.

Jämför man resvanorna i Sollentuna med genomsnittet i Sverige är andelen bilresor och resor till fots något lägre i Sollentuna. Istället är andelen resor med kollektivtrafiken betydligt högre. En klar majoritet av Sollentunaborna anser också att kommunen bör prioritera kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik framför biltrafik, även om detta kan leda till nackdelar för biltrafiken.

Sollentunaborna har allt fler bilar och till skillnad från länet, kör mer bil trots att tillgången till kollektivtrafik är mycket god. Dock hara körsträckan per invånare minskat de två senaste åren och antal påstigningar per invånare ökade mer än vanligt 2019. Kommunen har över tid satsat mycket på att bli en cykelkommun. Längd cykelvägar per invånare har dock legat på ungefär samma nivå sedan 2012 med en svag ökning 2020. I Sollentunas miljöpolicy lyfts trafik och transportlösningar fram som ett prioriterat område för kommunen att arbeta med om miljö- och klimatmålen ska nås. Kommunen har därför infört en rad åtgärder som bidrar till en minskad klimatpåverkan, en bättre luftkvalitet och minskat buller. Läs mer om arbetet inom området Trafik och transportlösningar i Sollentuna kommuns handlingsplan för miljöarbetet 2016-2020

Huvudområde SE.6
Uppdaterad: 2022-03-31
Projekt