Till navigation Till innehåll (s)

Trafik - minska buller, föroreningar och klimatförändringar

Den huvudsakliga delen av de utsläpp av växthusgaser som uppkommer inom Sollentuna kommuns geografiska område kommer från trafik och transporter. En omställning till ett samhälle där huvuddelen av kortare resor görs till fots, per cykel eller med kollektivtrafik är nödvändig för att minska utsläpp av koldioxid såväl som buller. Övergång till en fossilfri transportsektor är också nödvändig.

Inom detta område har kommunen följande huvudsakliga målsättning:

  • Kommunen ska bidra till att växthusgasutsläppen från transporter minskar med 70 % 2010-2030 enligt ett nationellt beslut. Kommunen ska söka externa samarbeten samt verka för att minska utsläppen genererade av personer och verksamheter inom det geografiska området med 70 %. Kommunens upphandlade transporter ska vara fossilfria år 2030. Buller och utsläpp av föroreningar till följd av trafik och transporter ska minska.

Indikatorer

Växthusgasutsläpp från transporter

IndikatorP.2.1

Utsläpp av växthusgaser från sektorn inrikes transporter inom den geografiska kommunen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 101047 ton CO2-ekv2020

Växthusgasutsläpp kommunens vägtransporter

IndikatorP.2.2

Utsläpp av växthusgaser från kommunanställdas resor med vägtransporter (buss, bil, tåg etc.)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 20 ton2022

Sollentunaborna om buller

IndikatorP.2.3

Andel invånare som upplever att buller är ett stort eller ganska stort problem

Trend: Ingen tydlig trendIngen tydlig trend

Partiklar PM 10 årsmedelvärde

IndikatorP.2.4

Halten av partiklar PM 10 årsmedelvärde.

Huvudområde P.2
Uppdaterad: 2023-06-12