Till navigation Till innehåll (s)

Miljöpolicy

Inledning

En framgångsrik hantering av miljöfrågan är avgörande för de långsiktiga förutsättningarna för välfärd, ekonomi och livskvalitet. Syftet med policyn är därför att skapa en systematik för kommunens miljöarbete.

Sollentunas miljöarbete utgår från miljöpolicyn och de styrdokument och planer som behandlar miljö- och klimatfrågorna.

Miljöpolicy

Sollentuna kommun ska vara den första kommunen i landet som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens resurser.

Kännetecken för kommunens miljöarbete

Sollentuna kommuns miljöarbete kännetecknas av följande:

 • Miljöfrågan är kommunövergripande och Miljöpolicyn gäller för all verksamhet inom kommunen inklusive de kommunala bolagen.
 • Kommunen ska ha handlingsplaner för att minska miljöpåverkan.
 • Kommunen ska vara ledande, vilket innebär att miljöfrågan ska vara en naturlig del i kommunens verksamheter.
 • Kommunen ska arbeta med kunskapsspridning i miljöfrågor till kommunens anställda, kommunens näringsidkare och invånare.
 • Kommunen ska minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi i sina verksamheter.
 • Kommunen ska i sina verksamheter minska användningen av naturresurser och förebygga föroreningar.
 • Kommunens planering och byggande ska ta hänsyn till miljön.
 • Kommunen ska ta tillvara och utveckla sina natur-, vatten- och kulturmiljöer.
 • Kommunen ska ha ett innovativt miljöarbete.
 • Kommunen ska årligen redovisa miljöarbete i ett miljöbokslut.

Prioriterade områden för att utveckla miljöarbetet

Det finns fyra områden som behöver prioriteras för att förbättra miljöarbetet i Sollentuna.

 • Resurshantering/konsumtion
 • Kommunikation och kompetensutveckling
 • Trafik och transportlösningar
 • Mark och vatten

Omfattning

Denna Miljöpolicy gäller för kommunens nämnder och förvaltningar och för kommunens helägda bolag.

Organisation, ansvar och resurser

Miljöhänsyn ska vara en självklar del i kommunens och de kommunala bolagens arbete.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för miljöarbetet och för genomförandet av denna policy. Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbeta med övriga nämnder och kommunens bolag se till att kommunen har ett långsiktigt miljöprogram med mål och åtgärder kopplat till både miljöpolicy och klimatstrategi.

Kommunens nämnder och kommunala bolag ska arbeta efter Miljöpolicyn med tillhörande miljöprogram i sitt budgetarbete vad gäller mål som berör miljöområdet.

Varje förvaltning och bolag ska ha en utsedd kontaktperson för miljöarbetet.

Dokument

Miljöpolicy för Sollentuna kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-26 § 173.

Artikel P.3
Uppdaterad: 2023-03-07