Till navigation Till innehåll (s)

Kvalitet i ytvatten

I Sollentuna kommun finns åtta sjöar, en havsvik och ett antal vattendrag. Uppföljning visar att kommunens ytvatten inte håller tillräckligt hög kvalitet för att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Edsviken är det vattenområde i Sollentuna som ligger längst ifrån måluppfyllnad.

Inom detta område har kommunen en huvudsaklig målsättning:

  • Kommunen ska mellan 2020 och 2027 arbeta för och möjliggöra att den externa belastningen av fosfor från dagvatten till Edsviken kan minska med totalt cirka 347kg fosfor/år. Med extern belastning avses det vatten som rinner till Edsviken.

För att mäta påverkan av fosfor mäts ytvattnets innehåll av totalfosfor, inte tillförseln av fosfor i Edsviken.

Indikatorer

Fosfor i Edsviken

IndikatorP.4.2

Totalfosfor i Edvikens ytvatten i augusti månad

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1972
Senaste värdet: 25 µg/l2021
Huvudområde P.4
Uppdaterad: 2023-05-30