Till navigation Till innehåll (s)

Klimatpolicy

Inledning

En framgångsrik hantering av klimatfrågan är avgörande för de långsiktiga förutsättningarna för välfärd, ekonomi och livskvalitet. Syftet med strategin är därför att skapa en systematik för kommunens klimatarbete.

Klimatpolicy

Nettoutsläppen av växthusgaser behöver reduceras och minska till noll i en takt som innebär att den globala temperaturökningen inte överstiger 1,5 grader Celsius.

Strategin för kommunens klimatarbete är:

  1. Bidra till att sprida och öka kunskapen om olika handlingsalternativs klimatpåverkan.
  2. Skapa förutsättningar för klimatsmarta val.
  3. Minska klimatpåverkan från kommunens egna verksamheter.

Strategin inbegriper även:

  1. Anpassning till den klimatförändring som sker.

Omfattning

Denna klimatpolicy gäller för kommunens nämnder och förvaltningar och för kommunens helägda bolag.

Organisation, ansvar och resurser

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för klimatarbetet och för genomförandet av denna policy. Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med övriga nämnder och kommunens bolag se till att det finns ett långsiktigt miljöprogram med mål och åtgärder kopplade till både klimatpolicyn och kommunens miljöpolicy.

Kommunens nämnder och kommunala bolag ska arbeta efter klimatpolicyn med tillhörande miljö- och klimatprogram i sitt budgetarbete vad gäller mål som berör klimatområdet.

Varje förvaltning och bolag ska ha en utsedd kontaktperson för miljöoch klimatarbetet.

Dokument

Klimatpolicy

Antagen av kommunfullmäktige 2010-10-20, § 87.

Reviderad 2016-09-15, Dnr 2016/0102 KS-13, § 102/2016.

Artikel P.2
Uppdaterad: 2023-03-07