Till navigation Till innehåll (s)
Sollentunavägen vid Sollentuna centrum

Energianvändning

Här kan du läsa om den energi som används inom Sollentunas kommungränser. Även kommunorganisationens energianvändning och vår bedömning av området redovisas här. Klicka dig vidare på rubrikerna nedan.

Indikatorerna visar att 1 555 GWh energi användes år 2018 i Sollentuna. Energianvändningen i kommunen har ökat med 217 GWh, eller 14 %, mellan åren 2009-2018. Hushållen och transportsektorn använder mest energi. Inom hushållssektorn är fjärrvärme det vanligaste sättet att värma upp en bostad. I Sollentuna är 98 % av alla flerbostadshus, och ca 24 % av småhusen, anslutna till fjärrvärmenätet. Inom transportsektorn står icke förnybara bränslen (som bensin och diesel) för den största delen använd energi. Även el är en stor del då tågtrafiken matas med el från kommunens elnät.

Att allt fler flyttar till Sollentuna påverkar såklart mängden använd energi. Därför är det glädjande att energianvändningen per invånare har minskat totalt sett. Men för att klara klimatomställningen är det viktigt att energianvändningen fotsätter att minska, samt att energins fossila delar helt fasas ut. Till exempel så behöver det fossila innehållet i fjärrvärmemixens avfallsbränsle helt sorteras ut, småhusen måste byta ut oljepannor mot mer hållbara uppvärmningsalternativ och fossila bränslen som bensin och diesel behöver helt ersättas.

Kommunen arbetar på flera olika sätt för att se till att energin används på ett bra sätt i kommunen. Läs mer om arbetet i "Sollentuna kommuns energiplan" genom att klicka på dokumentet nedan eller på rubriken "Sollentuna kommuns handlingsplan för miljöarbetet 2016 - 2020" i vänstermenyn. Kommunen arbetar för närvarande med att ta fram en ny energiplan.

Fokusområden SE.4.1
Uppdaterad: 2021-04-28
Huvudområden