Till navigation Till innehåll (s)

Energianvändning per invånare

SCB tillhandahåller energistatistik och på kommunal nivå. Sollentunas siffror är hämtade därifrån.

Total energianvändning i Sollentuna per invånare

Datakälla: Kommunal- och regional energistatistik- KRE (SCB)

Kommentar

Sollentunas totala användning av energi per invånare har minskat med 3.89 MWh/person, eller 18 %, mellan åren 2009-2018. Att det minskar är glädjande då också 9 181 personer bosatte sig i Sollentuna under perioden. Minskningen kan till exempel bero på att uppvärmningsystemen blivit effektivare eller att fler bor på mindre yta.

I hushåll ingår flerbostadshus och småhus och här skiljer sig uppvärmningsystemen mellan bostadstyperna åt. De som bor i flerbostadshus använder mest fjärrvärme medan småhusen använder sig av olika typer av uppvärmningssystem. Förutom fossila och biobränslen står transportandelen också utav en stor andel el. Detta beror på att en stor del av järnvägstrafiken matas med el från kommunens elnät. Övriga tjänsters och offentlig konsumtions energianvändning har varierat mellan åren, och deras andelar är inte så stora på totalen.

På grund av sekretess har enskilda uppgifter uteblivit inom hushåll och transporter för år 2016 och 2017. Därför har vissa enskilda värden skattats med hjälp av år 2016 och 2018 för att på så sätt få en totalsumma. För åren 2014 och 2015 är flertalet uppgifter belagda med sekretess och redovisas därför inte i detta diagram.

Statistiken är hämtad ifrån den kommunala och regionala energistatistiken som SCB tillhandahåller. Statistiken bör användas med försiktighet då datan bygger på undersökningar som främst är avsedd att redovisas för hela Sverige. Vissa kvalitetsbrister kan förekomma när den bryts ner till kommunal nivå. Dock ges en tydlig bild av trender över tid.

Dokument

Kommunal och regional energistatistik 2018

Läs mer om hur statistiken i indikatorn är framtaget och vad de olika kategorierna innehåller.

Indikator SE.4.1.18
Uppdaterad: 2021-04-28
Fokusområden