Till navigation Till innehåll (s)

Energianvändning per sektor

SCB tillhandahåller energistatistik på kommunal nivå. Sollentunas siffror är hämtade därifrån.

Total energianvändning i Sollentuna per sektor.

Datakälla: Kommunal- och regional energistatistik- KRE (SCB)

Kommentar

Sollentunas totala användning av energi har ökat med 217 GWh, eller 14 %, mellan åren 2009-2018. År 2018 var ökningen 128 GWh, jämfört med året innan. Främst är det hushållens och transporternas andelar som har ökat. I hushåll ingår flerbostadshus och småhus och här skiljer sig uppvärmningsystemen åt mellan bostadstyperna. De som bor i flerbostadshus använder mest fjärrvärme medan småhusen använder sig av olika typer av uppvärmningssystem. Ökningen i hushållens energianvändning mellan år 2017 och 2018 beror främst på en ökning i småhusens elanvändning. Förutom fossila bränslen och biobränslen står transportandelen också för en större andel el. Detta beror på att en stor del av järnvägstrafiken matas med el från kommunens elnät. Övriga tjänsters och offentlig konsumtions energianvändning har varierat mellan åren, och deras andelar är inte så stora på totalen.

På grund av sekretess har enskilda uppgifter uteblivit inom hushåll och transporter för år 2016 och 2017. Därför har vissa enskilda värden skattats med hjälp av år 2016 och 2018 för att på så sätt få en totalsumma. För åren 2014 och 2015 är flertalet uppgifter belagda med sekretess och redovisas därför inte i detta diagram.

Statistiken är hämtad ifrån den kommunala och regionala energistatistiken som SCB tillhandahåller. Statistiken bör användas med försiktighet då datan bygger på undersökningar som främst är avsedd att redovisas för hela Sverige. Vissa kvalitetsbrister kan förekomma när den bryts ner till kommunal nivå. Dock ges en tydlig bild av trender över tid.

Det är viktigt att också se på den totala energianvändningen per invånare eftersom allt fler flyttar till Sollentuna. Se indikatorn "energianvändning per invånare" i menyn till vänster.

Dokument

Kommunal och regional energistatistik 2018

Läs mer om hur statistiken i indikatorn är framtaget och vad de olika kategorierna innehåller.

Indikator SE.4.1.6
Uppdaterad: 2021-04-28
Fokusområden