Till navigation Till innehåll (s)

Boendemiljö och hälsa

Boendemiljön påverkar vår hälsa och livskvalitet, och både ljudmiljön och strålmiljön är viktiga faktor för en god boendemiljö. Buller är oönskat ljud som påverkar hälsa och livskvalitet. Radon är en gas som finns naturligt i mark, luft och vatten som vid för höga halter kan vara skadlig för människan.

Här redovisar vi statistik och fakta om radon och buller i Sollentuna.

Mer information

Sollentuna kommun är en av flera kommuner i stockholmsregionen som är utsatt för buller. Buller utomhus ökar när många människor bor i tätorter och städer där bl. a. transporter och verksamheter av olika slag orsakar buller. Få platser kan räknas som riktigt tysta när det gäller bullerstörningar av olika slag. De dominerande bullerkällorna är biltrafiken från statliga och kommunala vägar. Även järnvägen och flyget bidrar. Andra bullerkällor är ljud från arbetsmaskiner, fläktar och byggarbetsplatser.

Sollentuna kommun genomkorsas av flera statliga vägar och järnväg. Trafikverket och kommunen har en kontinuerlig dialog för att hitta nya lösningar och åtgärder för att minska bullret. Kommunen arbetar kontinuerligt för att kommuninvånarna ska ha en bra och hållbar boendemiljö. För kommunala vägar tar kommunen initiativet att minska bullernivån vid bostäder. Läs mer om hur kommunen arbetar med bullerfrågan i åtgärdsprogrammet nedan och inom området Trafik - minska buller föroreningar och klimatförändring i Sollentuna kommuns prioriteringar 2021-2030.

Radon förekommer naturligt i mark och vatten. Exponering för höga radonhalter under längre tidsperiod ökar risken för att drabbas av lungcancer. Markradon är relativt vanligt förekommande i kommunen. Radongas kommer in i byggnader genom sprickor och otätheter i grunden eller där el, vatten och avlopp går in i byggnaden. Radon kan också komma från byggnadsmaterialet blåbetong som tillverkades 1929–1975.

Det är fastighetens konstruktion som avgör om radon kan komma in och stanna kvar. Radon varken syns, känns eller luktar, men kan enkelt mätas med rätt utrustning. Referensvärdet för radon är 200 Bq/m3 för bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Radonhalter över riktvärdet 200 Bq/m3 luft anses utgöra olägenhet för människors hälsa.

Huvudområde SE.9
Uppdaterad: 2024-02-15