Till navigation Till innehåll (s)
Norrviken

Oxundaåns avrinningsområde

Oxundaåns avrinningsområde är 270 kvadratkilometer stort och består av 20 olika delavrinningsområden, varav 7 ligger i delvis i Sollentuna. Vattnet inom avrinningsområdet rinner genom flera sjöar och vattendrag för att slutligen rinna ut i Rosersbergsviken i Mälaren, varifrån bland annat Sollentuna får sitt dricksvatten. Inom Oxundaåns avrinningsområde ingår kommunerna; Vallentuna, Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna samt Järfälla.

Sollentuna kommun har sju sjöar och ett antal vattendrag inom Oxunda avrinningsområde och av kommunens fyra ytvattenförekomster ligger tre inom Oxundaåns avrinningsområde; Norrviken, Rösjön och Edsån.
Statusklassning görs endast för ytvattenförekomsterna.

Utvalda indikatorer visas för ekologisk- och kemisk status i den mån data finns tillgängligt för sjön/vattendraget.

Sjöar

Fjäturen

FokusområdenSE.3.2.1

Fjäturen ligger i kommunens nordöstra del, i Oxundaåns avrinningsområde. Fjäturen delas med kommunerna Täby och Upplands Väsby. Fjäturen är en måttligt näringsrik sjö med karaktärsdrag av såväl näringsrik slättsjö som näringsfattig skogssjö.

Norrviken

FokusområdenSE.3.2.2

Norrviken ligger vid kommunens norra del, i Oxundaåns avrinningsområde. Norrviken delas med Upplands Väsby kommun. Norrviken är kommunens största sjö och det är en näringsrik sprickdalssjö.

Ravalen

FokusområdenSE.3.2.3

Ravalen ligger relativt centralt i kommunen, delvis inom Östra Järvafältets naturreservat, i Oxundaåns avrinnginsområde. Ravalen är en grund, näringsrik slättsjö.

Rösjön

FokusområdenSE.3.2.4

Rösjön ligger i kommunens östra del, delvis inom Rösjöskogens naturreservat, i Oxundaåns avrinningsområde. Rösjön delas med Danderyds kommun. Rösjön är en måttligt näringsrik sprickdalssjö.

Snuggan

FokusområdenSE.3.2.5

Snuggan ligger i kommunens östra del, helt inom Södra Törnskogens naturreservat, i Oxundaåns avrinningsområde. Snuggan är Sollentunas näst minsta sjö och det är en naturligt sur brunvattensjö.

Väsjön

FokusområdenSE.3.2.6

Väsjön ligger i kommunens östra del, i Oxundaåns avrinningsområde. Väsjön är en näringsrik, liten och grund sjö som är central i Väsjöns blågröna stråk.

Översjön

FokusområdenSE.3.2.7

Översjön ligger i kommunens nordvästra del, i Oxundaåns avrinningsområde. Översjön ligger inom tre olika naturreservat, däribland inom Östra Järvafältets naturreservat (i Sollentuna). Översjön delas med Järfälla kommun. Översjön är en näringsrik sprickdalssjö.

Vattendrag

Edsån

FokusområdenSE.3.2.8

Edsån ligger vid kommunens norra gräns. Edsån delas till stor del med Upplands-Väsby kommun. Edsån förbinder Norrviken med Edssjön (i Upplands Väsby) och är Norrvikens enda frånflöde (utlopp).

Hjältarbäcken

FokusområdenSE.3.2.10

Hjältarbäcken ligger i kommunens nordvästra del, delvis inom Östra Järvafältets naturreservat. Hjältarbäcken delas med Upplands Väsby kommun. I Upplands Väsby kallar man Hjältarbäcken för Dammhagsån. Hjältarbäcken förbinder Översjön med Edssjön (Upplands Väsby) och är Översjöns enda frånflöde (utlopp).

Vibyån

FokusområdenSE.3.2.13

Vibyån ligger vid kommunens norra del, i Oxundaåns avrinningsområde. Vibyån förbinder Ravalen med Edssjön (i Upplands Väsby) och är Ravalens enda frånflöde (utlopp).

Loggor vatten

Sollentunas vattendelar inom Miljöbarometern har tagits fram inom arbetet med kommunens vattenplanering, vilken är del av EU-projektet LIFE IP Rich Waters.

Läs mer om projektet

Fokusområden SE.3.2
Uppdaterad: 2021-05-18
Huvudområden