Till navigation Till innehåll (s)

Marknära ozon årsmedelvärde

Här redovisas ozonhalten som mäts på ca 2 meters höjd under sommarhalvåret på två platser i kommunen, på Järvafältet och vid Rättviksvägen.

Halten av marknära ozon årsmedelvärde.

Datakälla: IVL Svenska miljöinstitutet

Kommentar

Miljökvalitetsnorm för årsmedelvärde och månadsmedelvärde för marknära ozon finns inte. Miljökvalitetsnormen till skydd för hälsa är utformad så att 8-timmars medelvärde inte får överskrida 120 µg/m³. Timmedelvärde mäts inte i Sollentuna.

I nationella miljökvalitetsmålet "Frisk luft", finns gränsvärden preciserade dels till skydd för hälsa dels till skydd för växtlighet. Målvärdet för hälsa avser 8-timmars medelvärde och får inte överskrida 70 µg/m³. Målvärdet till skydd för hälsa överskrids i Stockholm, medan målvärdet för växtlighet klaras.

Indikator SE.2.1.1
Uppdaterad: 2020-12-16