Till navigation Till innehåll (s)

Marknära ozon

Här redovisas mätningarna av marknära ozon. Marknära ozon mäts under sommarhalvåret på två platser i kommunen, på Järvafältet och vid Rättviksvägen. Läs också vår bedömning av området genom att klicka dig vidare på rubrikerna nedan.

Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner mellan flyktiga organiska ämnen och kväveoxider i närvaro av solljus. Ozonet kan brytas ned av kväveoxid från bilavgaser och därför kan ozonhalterna bli lägre i storstäder än på landsbygden.

Ozonhalterna i Stockholm har fram till 2002 visat på en ökande trend. Det senaste decenniet har trenden vänt håll och årsmedelvärdet har minskat, men halterna är fortfarande högre än på 1980-talet. Den sjunkande trenden har dock brutits under de senaste åren i den urbana bakgrundsluften. Under 2018 uppmättes högre ozonhalter än på flera år. De högre halterna beror på mer intransport från södra och mellersta Europa.

Miljökvalitetsnorm för årsmedelvärde och månadsmedelvärde för marknära ozon finns inte. Miljökvalitetsnormen till skydd för hälsa är utformad så att 8-timmars medelvärde inte får överskrida 120 µg/m³ . Timmedelvärde mäts inte i Sollentuna.

I nationella miljökvalitetsmålet "Frisk luft", finns gränsvärden preciserade dels till skydd för hälsa dels till skydd för växtlighet. Målvärdet för hälsa avser 8-timmars medelvärde och får inte överskrida 70 µg/m³. Målvärdet till skydd för hälsa överskrids i Stockholm , medan målvärdet för växtlighet klaras.

Fokusområden SE.2.1
Uppdaterad: 2020-12-16
Huvudområden