Till navigation Till innehåll (s)

Kvävedioxid

Här redovisas mätningarna av kvävedioxid. Kvävedioxid mäts på sju platser i kommunen vid Slånbärsvägen, Rättviksvägen, Danderydsvägen, Kronovägen, Sollentunavägen-centrumbyggnaden, Eriksbergsskolan och på Järvafältet. Läs också vår bedömning av området genom att klicka dig vidare på rubrikerna nedan.

Kvävedioxid bildas vid förbränning. De största utsläppskällorna i Stockholm är fordonstrafiken och energiproduktionen. Mätningar har pågått sedan början av 1990-talet. Trenden för luftens kvävedioxidhalt var positiv under 1990-talet, men under senare år har haltminskningen i stort sett stannat upp. Mljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet klaras inte längs med väg E4. Mätningar av kvävedioxidhalten visar att miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet klaras i Sollentuna kommun. Däremot klaras inte miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet vid två av sju mätstationer Lummervägen vid Eriksbergsskolan och Sollentunavägen vid centrumbyggnaden.

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål som ska nås 2020 beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Exponering för kvävedioxid kan ge upphov till lungfunktionsnedsättning, astmabesvär, risk för luftvägsinfektioner hos barn. Kvävedioxid har också en möjlig roll vid uppkomst av cancer. För att minska på luftföroreningarna bör man minska på biltrafiken och istället gå, cykla eller åka kollektivt.

Fokusområden SE.2.6
Uppdaterad: 2021-02-15
Huvudområden