Till navigation Till innehåll (s)
Sollentunavägen vid Sollentuna centrum

Buller

Här redovisar vi fakta och statistik om buller i Sollentuna. Du kan även läsa vår bedömning av området.

Sollentuna kommun är en av flera kommuner i stockholmsregionen som är utsatt för buller. Buller utomhus ökar när många människor bor i tätorter och städer där bl. a. transporter och verksamheter av olika slag orsakar buller. Få platser kan räknas som riktigt tysta när det gäller bullerstörningar av olika slag. De dominerande bullerkällorna är biltrafiken från statliga och kommunala vägar. Även järnvägen och flyget bidrar. Andra bullerkällor är ljud från arbetsmaskiner, fläktar och byggarbetsplatser.

Sollentuna kommun genomkorsas av flera statliga vägar och järnväg. Trafikverket och kommunen har en kontinuerlig dialog för att hitta nya lösningar och åtgärder för att minska bullret. Kommunen arbetar kontinuerligt för att kommuninvånarna ska ha en bra och hållbar boendemiljö. För kommunala vägar tar kommunen initiativet att minska bullernivån vid bostäder.

Även om kravet på utomhusbuller uppfylls finns det ett antal äldre bostäder som inte klarar bullernivån inomhus. Därför har fastighetsägare till privata bostäder, som utsätts för trafikbuller från kommunala vägar, möjlighet att söka bidrag hos kommunen för bullerreducerande åtgärder. I Sollentuna byggs det mycket i bullerstörda miljöer, men bostäderna som byggs där utformas för att få en acceptabel ljudmiljö, med bland annat en så kallad ljuddämpad sida. Vid detaljplaner regleras bland annat gällande krav på bullernivån.

Dokument

Sollentuna kommuns åtgärdsprogram mot buller 2018-2023

Läs mer om hur kommunen arbetar med bullerfrågan.

Fokusområden SE.9.2
Uppdaterad: 2022-03-21