Till navigation Till innehåll (s)
Kvinna utför yoga vid Edsviken

Övriga luftföroreningar

Här redovisas halterna av övriga luftföroreningar. Övriga luftföroreningar som bens(a)pyren, svaveldioxid, bensen, arsenik, kadmium, nickel och kolmonoxid mäts inte kontinuerligt. Halterna av dessa är långt under gällande miljökvalitetsnormer.

Bens(a)pyren
Under år 2018 utfördes provtagning och analys av PAH´er inom Luftvårdsförbundet i Nyköping i Södermanlands län (se SLB-rapport 30:2019). Syftet var att få bättre kunskap om halter där lokal vedeldning förekommer. I ett villaområde i Nyköping var årsmedel-halten av bens(a)pyren 0,08 ng/m3, vilket är mindre än en tiondel av normvärdet (1,0 ng/m3) och något under miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” (0,1 ng/m3). Resultaten är i linje med mätningar av bens(a)pyren år 2017 i villaområden i Enskede i Stockholm, Ytterjärna, i Södertälje och Delsbo i Hälsingland. Mätningarna av bens(a)pyren år 2017 och 2018 visar att den lokala vedeldningen bidrar med upp till hälften av den uppmätta totala halten. Utifrån mätningarna bedöms att miljökvalitetsnormen för bens(a)pyren till skydd för människors hälsa följs i hela regionen.

Bly
Miljökvalitetsnormen för bly klaras med god marginal i hela länet. (Östra Sveriges Luftvårdsförbund, rapport LVF 2018:14)

Svaveldioxid
Svaveldioxidhalten i luften är fortfarande låga, 0,5 µg/m3 som årsmedel 2019 i taknivå på Södermalm. Resultat från luftvårdsförbundets mätstationer visar på låga halter i hela länet. Svaveldioxidhalten har minskat kraftigt i Sollentuna sedan 1970- och 1980-talet. (Östra Sveriges Luftvårdsförbund, rapport 2018:14)

Bensen
En kartläggning visar att miljökvalitetsnormen för bensen klaras i hela länet. (Östra Sveriges Luftvårdsförbund, rapport LVF 2018:14)

Arsenik, Kadmium och Nickel
Utifrån mätningar i Stockholm år 2003–2004 samt kartläggningen för Stockholms- och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommuner år 2008 (LVF-rapport 2008:25) bedöms att miljökvalitetsnormerna följs i hela regionen.

Kolmonoxid
Kolmonoxid mäts inte kontinuerligt i Sollentuna. I länet klaras miljökvalitetsnormen med god marginal. Halterna av kolmonoxid har minskat kraftigt sedan 1990. (Östra Sveriges Luftvårdsförbund, rapport LVF 2018:14)

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål som ska nås 2020 beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Fokusområden SE.2.7
Uppdaterad: 2021-04-28
Huvudområden