Till navigation Till innehåll (s)

Övriga luftföroreningar

Här redovisas halterna av övriga luftföroreningar. Övriga luftföroreningar som bens(a)pyren, svaveldioxid, bensen, arsenik, kadmium, nickel och kolmonoxid mäts inte kontinuerligt. Halterna av dessa är långt under gällande miljökvalitetsnormer.

Bens(a)pyren
En kartläggning visar att miljökvalitetsnormen underskrids. (Östra Sveriges Luftvårdsförbund, rapport LVF 2010.6, LVF 2018:14)

Bly
Miljökvalitetsnormen för bly klaras med god marginal i hela länet. (Östra Sveriges Luftvårdsförbund, rapport LVF 2018:14)

Svaveldioxid
Svaveldioxidhalten i luften ligger med god marginal under miljökvalitetsnormen. Resultat från luftvårdsförbundets mätstationer visar på låga halter i hela länet. Svaveldioxidhalten har minskat kraftigt i Sollentuna sedan 1970- och 1980-talet. (Östra Sveriges Luftvårdsförbund, rapport 2018:14)

Bensen
En kartläggning visar att miljökvalitetsnormen för bensen klaras i hela länet. (Östra Sveriges Luftvårdsförbund, rapport LVF 2018:14)

Arsenik, Kadmium och Nickel
En kartläggning visar att miljökvalitetsnormen bedöms klaras med god marginal i länet. (Östra Sveriges Luftvårdsförbund, rapport LVF 2008:25)

Kolmonoxid
Kolmonoxid mäts inte kontinuerligt i Sollentuna. I länet klaras miljökvalitetsnormen med god marginal. Halterna av kolmonoxid har minskat kraftigt sedan 1990. (Östra Sveriges Luftvårdsförbund, rapport LVF 2018:14)

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål som ska nås 2020 beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Fokusområden SE.2.7
Uppdaterad: 2020-07-22
Huvudområden