Till navigation Till innehåll (s)

Luft

Luft är den blandning av gas som finns överallt omkring oss. Vi behöver luften för att kunna andas och den behöver innehålla säkra nivåer av gaser som annars kan skada oss.

Här redovisar vi statistik och fakta om bland annat partiklar och marknära ozon. Du kan också läsa våra bedömningar.

Sollentuna kommun har som mål att luftföroreningarna i kommunen ska minska. Målet är att miljökvalitetsnormen och det nationella miljökvalitetsmålet ska klaras för bostäder vid bland annat nybyggnation, skolor och förskolor. Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål som ska nås 2020 beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Sollentuna kommun mäter kontinuerligt kvävedioxid på sju platser och partiklar på fyra platser i kommunen. Mätningar av partikelhalter visar att både miljökvalitetsnormen och miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet klaras i kommunen. Mätningar av kvävedioxidhalten visar att miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet också klaras i Sollentuna kommun. Däremot klaras inte miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet vid två av sju mätstationer Lummervägen vid Eriksbergsskolan och Sollentunavägen vid centrumbyggnaden.

Dygnsmedelvärdet för partiklar och kvävedioxid är svårare att klara och överskrids på väg E4. Vid mätstationen E4 Häggvik i Sollentuna har årsmedelvärdet minskat med ca 40 % sedan år 2008. Minskningarna beror både på minskade bakgrundshalter och minskat lokalt bidrag. En av orsakerna kan tillsammans med hastighetssänkningen som gjordes 2014 på väg E4 vara att dubbdäcksanvändningen minskat i Stockholms län från cirka 70-75 procent till cirka 30-55 procent.

I Sverige finns det idag miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bly och partiklar (PM 10 och PM 2,5), kolmonoxid, ozon, bensen, benso(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel. Varje kommun ska kontrollera att normerna uppfylls inom kommunen. Sollentuna kommun är medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund (ÖLVF). Beräknade luftföroreningshalter framtagna av ÖLVF för år 2015 visar att miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet för Partiklar (PM 10) och kvävedioxid (NO2) överskrids längs väg E4 genom Sollentuna kommun. Vi vet sedan tidigare att luftföroreningar kan orsaka bland annat astma, hjärtsjukdomar och inflammation i kroppen. En studie från Umeå universitet visar också på ett samband mellan höga halter luftföroreningar och ökad risk att utveckla demens och psykisk ohälsa.

Läs mer om hur kommunen arbetar för att minska luftföroreningarna under "Sollentuna kommuns handlingsplan för miljöarbetet"-fliken till vänster.

Huvudområde SE.2
Uppdaterad: 2022-03-18
Projekt