Till navigation Till innehåll (s)

Kemikalier och miljögifter

Kemikalier finns i produkter och material. Vissa är skadliga för djur och natur och det är viktigt att de fasas ut. Här redovisar vi statistik på en del av de kemikalier och miljögifter som finns i Sollentuna.

Statistiken som finns under "Statistik och fakta" visar mest på positiva trender. Mängden bly, kadmium och kvicksilver i avloppsslammet har minskat kraftigt sedan 1997 och gränsvärdena klaras. Gränsvärderna reglerar högsta tillåtna halter av metaller i avloppsslam som saluförs eller överlåts för spridning på jordbruksmark. Även Naturvårdsverkets förslag till nya gränsvärden, till år 2030, klaras med god marginal. Mängden nonylefenol i avloppsslammet har också minskat kraftigt sedan 1997. För detta ämne finns inget gränsvärde vad gäller användning av slam för jordbruksändamål.

Bly, kadmium och kvicksilver är så kallade PRIO ämnen (prioriterade utfasningsämnen), vilka antingen skall fasas ut eller gradvis minska inom Sverige och EU.

Antalet inkomna anmälningar om att efterbehandla mark har ökat sedan 2018. Det är bra och betyder att fler områden saneras.
Inom Sollentuna kommun finns ca 500 potentiellt förorenade områden. 55 av de potentiellt förorenade områdena är riskklassade och prioriterade för fortsatt arbete, utredning och vid behov sanering. De övriga icke riskklassade områdena brukar endast utredas i samband med exploatering. Därför är det viktigt att arbeta strategiskt med förorenade områden i bl.a. tillsyn och i planprocessen.

Antalet oljeutsläpp i kommunen har ökat under år 2020, totalt inträffade 21 st.

Huvudområde SE.8
Uppdaterad: 2022-05-02
Projekt