Till navigation Till innehåll (s)

Natur

Sollentunas natur består av stora naturområden, sjöar, levande vattendrag, parker och urban grönska. En livskraftig natur med en biologisk mångfald är nödvändig för människans överlevnad och vi måste värna om den.

Här redovisar vi statistik och fakta på naturområden och skyddade arealer i Sollentuna.

Nära hälften av kommunens yta är naturmark och ungefär 95 procent av den ägs av Sollentuna kommun som ser till att den brukas med hänsyn till värdefulla miljö-, natur,-kultur-, och friluftsvärden. Skötseln av skogarna i naturreservaten följer reservatens skötselplan. Ambitionsnivån är hög när det gäller att förstärka den biologiska mångfalden.

I Sollentuna är nästan en tredjedel av den landareal som finns inom kommungränserna formellt skyddad. Den skyddade arealen består i huvudsak av Sollentunas fyra naturreservat som tillsammans utgör en yta om 1 709 ha. Naturreservatet Östra Järvafältet är 1 050 ha stort. Södra Törnskogens naturreservat och Rösjöskogens naturreservat är cirka 500 ha respektive cirka 200 ha. Tegelhagsskogens naturreservat är cirka 100 ha. Även 21 procent av den sötvattenareal som finns inom kommungränserna är formellt skyddad.

Sollentunas grönområden är viktiga för både människor och djur. Grönområden erbjuder naturupplevelser som är bra för människors hälsa och rekreation. De skapar även förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Sollentuna kommun bedriver ett aktivt naturvårdsarbete och har som mål att landskapen ska vara tillgängliga för alla. Naturen ska förvaltas på ett sådant sätt att viktiga och rika artmiljöer bevaras. Större naturområden och närnaturområden ska skötas med inriktning på att ta vara på och utveckla områdenas karaktär och kvaliteter. Skötseln utgår ifrån rekreativa värden, kulturhistoriska värden och ekologiska värden. Läs mer i dokumentet Sollentunas utvecklingsplan för parker och naturområden nedan.

Huvudområde SE.7
Uppdaterad: 2022-03-31
Projekt