Rösjön

Dela på sociala medier
Kontakt

Kontaktcenter

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Rösjön ligger i kommunens östra del, delvis inom Rösjöskogens naturreservat, i Oxundaåns avrinningsområde. Rösjön delas med Danderyds kommun. Rösjön är en måttligt näringsrik sprickdalssjö.

Övergripande statusklassning

Ekologisk status

IndikatorSE.2.6.15 Länsstyrelsens klassning av ekologisk status
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: God2017

Kemisk status

IndikatorSE.2.6.16 Länsstyrelsens klassning av kemisk status
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: Uppnår ej god2017

Ekologisk status

Totalfosfor

IndikatorSE.2.6.5 Totalfosfor för ytvatten (µg/l) för augusti månad.
Senaste värdet: 35 µg/l2018

Siktdjup

IndikatorSE.2.6.1 Siktdjup för augusti månad (m).
Senaste värdet: 3,1 meter2018

Syrgas

IndikatorSE.2.6.3 Syrgas i vatten för bottenprover från augusti månad (mg/l).
Senaste värdet: 7,7 mg/l2018

Klorofyll

IndikatorSE.2.6.4 Klorofyll a för ytprover från augusti månad (µg/l).
Senaste värdet: 9,38 µg/l2018

Växtplankton i sjöar

IndikatorSE.2.6.2 Sammanvägning av totalbiomassa, andel cyanobakterier och trofiskt planktonindex (TPI) som numemrisk klassning.
Senaste värdet: 0,41 Nklass2018

Fisk i sjöar

IndikatorSE.2.6.17 EQR8-index för fisk i sjöar
Senaste värdet: 0,59 2018

Makrofyter i sjöar

IndikatorSE.2.6.7 Trofiindex (TMI) för makrofyter
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2010
Senaste värdet: 0,77 2010

Koppar

IndikatorSE.2.6.8 Kopparhalten i vatten.
Senaste värdet: 1,00 µg/l2018

Zink

IndikatorSE.2.6.9 Zinkhalt i vatten.
Senaste värdet: 1,23 µg/l2018

Kemisk status

Bly i vatten

IndikatorSE.2.6.11 Blyhalt i vatten.
Senaste värdet: 0,369 µg/l2018

Kadmium i vatten

IndikatorSE.2.6.13 Kadmiumhalt i vatten.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet: 0,007 µg/l2018

Kvicksilver i vatten

IndikatorSE.2.6.12 Kvicksilverhalt i vatten.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: 0,001 µg/l2018

Bly i sediment

IndikatorSE.2.6.14 Blyhalt i sediment.
Senaste värdet: 60 mg/kg TS2017

Kadmium i sediment

IndikatorSE.2.6.10 Kadmium i sediment
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 0,78 mg/kg TS2017

Övrigt

Totalkväve

IndikatorSE.2.6.6 Totalkväve för ytvatten (µg/l) från augusti månad.
Senaste värdet: 669 µg/l2018