Till navigation Till innehåll (s)

Minskade bullernivåer

I Sollentuna ska bullernivåerna som kommunens invånare utsätts för minska. Kommunen ska arbeta fram en plan för hur bullernivåerna ska hanteras.

Status: Delmålet ser ut att nås Delmålet ser ut att nås

Delmålet ser ut att nås. För ett god måluppfyllnad ska kommunen ha tagit fram en bullerstrategi samt påbörjat arbeta utefter den. Åtgärdsplanen har tagits fram och den började gälla 2018. Vissa åtgärder har redan slutförts, till exempel ett försök med tyst asfalt på E4:an och en enkätundersökning i Silverdal. Under år 2020 färdigställdes Emblavägens och Vibyvägens bullerplank. Bullermätningar och utdelningar av bullerbidrag genomförs regelbundet. Bullerstrategin beskriver åtgärder som genomförs i dialog med Trafikverket.

Kommunen, och särskilt miljö- och byggnadsnämnden, har länge arbetat aktivt med att minska bullret i kommunen. Sollentuna är en hårt belastad kommun när det gäller buller och luftföroreningar som orsakas av att E4:n och ostkustbanan sträcker sig genom kommunen. De norra delarna är även utsatta för buller på grund av inflygningen till Arlanda. För Sollentuna kommun är det viktigt att arbetet med att minska bullret fortsätter, och området är särskilt prioriterat.

Delmål MK.2.3
Uppdaterad: 2020-07-10