Till navigation Till innehåll (s)

Minskad klimatpåverkan från byggprocessen

Sollentuna kommuns klimatpåverkan från byggnader ska minska. Kommunen ska ställa krav på materialens klimatpåverkan vid markförsäljning och i eget byggande, även i infrastrukturprojekt.

Status: Delmålet kan delvis nås Delmålet kan delvis nås

Delmålet ser ut att nås till viss del. Sollentuna kommun har som regel att alla nya byggnader uppförda i kommunal regi ska lägst klara kriterierna i Miljöbyggnad silver. Miljöbygnad silver säkerställer bra materialval, miljö och energi. Kriterierna tar främst hänsyn till en byggnads driftfas och inkluderar till exempel inte utsläpp från byggproduktion. Byggvarubedömningen används också för att utvärdera miljöpåverkan från materialval.

Vid ny- och ombyggnation av kommunala fastigheter ser också kommunen över möjligheterna till installation av sol-paneler och växtlighet på tak när det är ekonomiskt fördelaktigt att välja dessa alternativ. Till exempel så har Rotebros idrottshall en kombination av solceller och gröna tak, friidrottshallen vid vallen har växtbeklätt tak, även en del av Sollentunahems byggnader. Solpaneler installerades på Gröndalskolan under år 2019. Växtbeklädda tak förekommer även i flera plan- och exploateringsprojekt, ofta på mindre byggnader.

Kommunen har även gjort andra insatser för att minska klimatpåverkan från byggnader och byggandet, till exempel;

•År 2017 deltog Sollentuna kommun i ett utbyte anordnat av Swedish Green Building Council, City Lab, som fokuserade på att ta fram en plan för social och miljömässig hållbarhet i det nya bostadsområdet Väsjön.

•År 2018 genomförde och testade kommunen aktiviteter som; bonus till de byggbolag som hade lägre utsläpp av växthusgaser, uppföljning av energieffektiviseringen i vissa byggprojekt samt ställde krav på vilka material som får användas i anläggningsprojekt.

•År 2019-2020 deltog kommunen i ett utvecklingsprojekt som syftade till att arbeta fram en metod för hur LCA kan beräknas för en hel stadsdel. Projektet pågår.

Även om kommunen arbetar med att minska klimatpåverkan från byggprocessen på flera olika sätt behöver kommunen prioritera området ytterligare då en stor del av utsläppen kommer ifrån just denna sektor.

Länkar

Delmål MK.3.1
Uppdaterad: 2020-07-10