Till navigation Till innehåll (s)

Hantering av förorenade områden

Sollentunas miljö ska vara gift- och föroreningsfri. För att säkerställa detta ska kommunen ta fram en plan för att förorenade områden hanteras.

Status: Delmålet kan delvis nås Delmålet kan delvis nås

Delmålet ser ut att nås till viss del. Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en plan för hantering av förorenade områden orsakade av gamla nedlagda verksamheter, både på kommunal och privatägd mark. Planen är ett pågående arbete och i dagsläget prioriteras arbetet med kommunens egna förorenade mark, där det främst varit någon form av deponiverksamhet, men även båtuppställningsplatser är inkluderat. När åtgärder kopplat till deponier är klara ska kommunen fortsätta arbeta med förorenad mark på privata fastigheter och på andra kommunala fastigheter. Kontinuerligt arbetar kommunen med föroreningsärenden i samband med bland annat exploateringar, ledningsgrävningar och miljöolyckor. I dessa ärenden utförs markundersökningar, förslag till åtgärder och saneringar fortlöpande. Framöver kommer kommunen också att arbeta med inventeringar/undersökningar av misstänkt förorenade fastigheter där det idag fortfarande bedrivs verksamhet.

Delmål MK.3.2
Uppdaterad: 2020-07-10