Till navigation Till innehåll (s)

God vattenkvalitet

Sollentunas vatten ska vara rent, värnas och ge förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv samt goda rekreationsmöjligheter. Kommunen ska arbeta fram en vattenplan och genomföra vattenvårdsprojekt.

Status: Delmålet ser ut att nås Delmålet ser ut att nås

Delmålet ser ut att nås. Kommunen har uppfyllt de aktiviteter och åtaganden som står i handlingsplanen för miljöarbetet. Kommunens vattenplan, som innehåller åtgärder, strategier och ansvarsfördelning, interngranskas under våren och beräknas antas under år 2020. Kommunen har också genomfört ett antal vattenvårdsrelaterade projekt de senaste åren, till exempel;

Kommunen:

  • LIFE IP Rich Waters- Norrviken- bottenbehandling för att minska internbelastningen (övergödningen), behandling genomförs 2020
  • Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken tas fram i samarbete med Edsviken vattensamverkan och länsstyrelsen i Stockholm.
  • Riktlinjer för haltkrav i dagvattenutredningar har tagits fram inom vattenplansarbetet (LIFE IP Rich Waters).
  • Recipientberökningar för källkartläggning har genomförts för kommunens recipienter
  • En ekosystemtjänstkartläggning har genomförts som kan användas som planeringsunderlag för att stärka ekosystemtjänster kopplade till vatten
  • En vattendatabas (miljöbarometern) med samlad info och data om våra vatten har tagits fram för att öka transparensen och kunskapen om våra vatten

Sollentuna energi och miljö (SEOM):

  • Centrumtunneln som hanterar dagvatten från centrala Tureberg har tömts på sediment och nya sandfång har byggts.
  • Projektering för rening av dagvatten i Edsvikens inre del har fortsatt. Tillstånd för en skärmbassäng har sökts och erhållits och man utreder möjligheterna med uppströmslösningar.
  • Provtagning av sediment i Svartbäcksdammen har genomförts inför sedimenttömning. Tömning beräknas ske hösten 2020.

Kommunen deltar även i flera samverkansgrupper där vi tillsammans med andra kommuner arbetar för god vattenkvalitet och ett rikt växt och djurliv i våra två huvudavrinningsområden. I Oxundaåns avrinningsområde samordnar vi Oxunda vattensamverkan samt deltar i MER- en sjö för miljoner. I Edsvikens avrinningsområde samordnar vi Edsviken vattensamverkan samt deltar i Igelbäcksgruppen och Svealands kustvattenvårdsförbund.

Även om kommunen uppfyllt sina åtaganden kan inte vattenkvaliteten anses vara god. Under fliken "vatten" till vänster kan du läsa mer om den kemiska och ekologiska statusen i Oxundaåns och Edsvikens avrinningsområden.

Delmål MK.3.3
Uppdaterad: 2020-07-10