Till navigation Till innehåll (s)

Bibehållen biologisk mångfald

Sollentunas biologiska mångfald ska värnas genom skydd och skötsel av naturen. Kommunen ska arbeta efter kommunens skötselplaner för naturreservaten.

Status: Delmålet kan delvis nås Delmålet kan delvis nås

Delmålet ser ut att nås till viss del. Sollentunas parker och naturområden har sedan 2015 en egen utvecklingsplan för skötseln. Syftet med planen är att skapa en översikt och en samlad bild av kommunens parker och naturområden, vilka som finns och hur de förvaltas och sköts idag och ge en inriktning för hur skötseln av Sollentunas parker och naturområden kan utvecklas i ett längre perspektiv.

Kommunen har även tagit fram en plan för urban grönstruktur som varit på samråd mellan den 11 november till 20 december 2019. Planen är ett kunskapsunderlag till översiktsplanering, detaljplanering, projektgenomförande, bygglov, skötsel med mera. Här presenteras principer för hur den urbana grönstrukturen ska utvecklas och stärkas i det fortsatta planeringsarbetet för att säkerställa att kommunens arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster fortsätter. Läs mer om planen på www.sollentuna.se/gronstruktur.

Vid ny- och ombyggnation av kommunala fastigheter ser också kommunen över möjligheterna till växtlighet på tak när det är ekonomiskt fördelaktigt att välja dessa alternativ. Till exempel så har Rotebros idrottshall gröna tak, friidrottshallen vid vallen har växtbeklätt tak och även en del av Sollentunahems byggnader. Växtbeklädda tak förekommer även i flera plan- och exploateringsprojekt, ofta på mindre byggnader.

Delmål MK.3.4
Uppdaterad: 2020-07-10