Till navigation Till innehåll (s)

Anpassning till klimatförändringarna

För Sollentuna innebär klimatförändringarna ökade medeltemperaturer och rikligare nederbörd. Kommunen ska förbereda och planera inför förändrade förhållanden, bland annat genom att ta fram en klimatanpassningsplan.

Status: Delmålet kan delvis nås Delmålet kan delvis nås

Delmålet ser ut att nås till viss del. Sollentuna anpassas till ett förändrat klimat på flera olika sätt. Kommunen har tagit fram en rapport om klimatförändringarna i Sollentuna kommun, vilket är ett första steg i arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan. I rapporten utreds och prioriteras vilka områden som kommunen ska fokusera vidare på bland de områden som kommunen har ansvar över i sin verksamhet.

De huvudsakliga fokusområdena för framtida klimatanpassningsåtgärder är översvämning, föroreningsspridning, vattenförsörjning och människors hälsa. Kommunen genomför för närvarande en nulägesanalys där klimatanpassningsåtgärder som redan har genomförts eller som håller på att genomföras i kommunens verksamheter sammanställs och redovisas. Kommunen ska därefter ta fram förslag till fortsatt prioritering för framtida genomförande av prioriterade klimatanpassningsåtgärder. Detta kommer att redovisas i kommande klimatanpassningsplan.

Delmål MK.3.5
Uppdaterad: 2020-07-23