Snuggan

Dela på sociala medier
Kontakt

Kontaktcenter

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Snuggan ligger i kommunens östra del, helt inom Södra Törnskogens naturreservat, i Oxundaåns avrinningsområde. Snuggan är Sollentunas näst minsta sjö och det är en naturligt sur brunvattensjö.

Ekologisk status

Totalfosfor

IndikatorSE.2.7.5 Totalfosfor för ytvatten (µg/l) för augusti månad.
Senaste värdet: 20 µg/l2018

Siktdjup

IndikatorSE.2.7.1 Siktdjup för augusti månad (m).
Senaste värdet: 1 meter2018

Syrgas

IndikatorSE.2.7.3 Syrgas i vatten för bottenprover från augusti månad (mg/l).
Senaste värdet: 0,1 mg/l2018

Klorofyll

IndikatorSE.2.7.4 Klorofyll a för ytprover från augusti månad (µg/l).
Senaste värdet: 38,50 µg/l2018

Växtplankton i sjöar

IndikatorSE.2.7.2 Sammanvägning av totalbiomassa, andel cyanobakterier och trofiskt planktonindex (TPI) som numemrisk klassning.
Senaste värdet: 0,91 Nklass2018

Makrofyter i sjöar

IndikatorSE.2.7.7 Trofiindex (TMI) för makrofyter
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2010
Senaste värdet: 1,00 2010

Koppar

IndikatorSE.2.7.8 Kopparhalten i vatten.
Senaste värdet: 1,76 µg/l2016

Zink

IndikatorSE.2.7.9 Zinkhalt i vatten.
Senaste värdet: 18,3 µg/l2016

Kemisk status

Bly i vatten

IndikatorSE.2.7.11 Blyhalt i vatten.
Senaste värdet: 0,904 µg/l2016

Kadmium i vatten

IndikatorSE.2.7.13 Kadmiumhalt i vatten.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 0,010 µg/l2016

Kvicksilver i vatten

IndikatorSE.2.7.12 Kvicksilverhalt i vatten.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 0,001 µg/l2016

Bly i sediment

IndikatorSE.2.7.14 Blyhalt i sediment.
Senaste värdet: 80 mg/kg TS2017

Kadmium i sediment

IndikatorSE.2.7.10 Kadmium i sediment
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: 1,52 mg/kg TS2017

Övrigt

Totalkväve

IndikatorSE.2.7.6 Totalkväve för ytvatten (µg/l) från augusti månad.
Senaste värdet: 1069 µg/l2018