Fjäturen

Dela på sociala medier
Kontakt

Kontaktcenter

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Fjäturen ligger i kommunens nordöstra del, i Oxundaåns avrinningsområde. Fjäturen delas med kommunerna Täby och Upplands Väsby. Fjäturen är en måttligt näringsrik sjö med karaktärsdrag av såväl näringsrik slättsjö som näringsfattig skogssjö.

Ekologisk status

Totalfosfor

IndikatorSE.2.2.5 Totalfosfor för ytvatten (µg/l) för augusti månad.
Senaste värdet: 19 µg/l2018

Siktdjup

IndikatorSE.2.2.1 Siktdjup för augusti månad (m).
Senaste värdet: 2,6 meter2018

Syrgas

IndikatorSE.2.2.3 Syrgas i vatten för bottenprover från augusti månad (mg/l).
Senaste värdet: 0,1 mg/l2018

Klorofyll

IndikatorSE.2.2.4 Klorofyll a för ytprover från augusti månad (µg/l).
Senaste värdet: 8,94 µg/l2018

Växtplankton i sjöar

IndikatorSE.2.2.2 Sammanvägning av totalbiomassa, andel cyanobakterier och trofiskt planktonindex (TPI) som numemrisk klassning.
Senaste värdet: 0,43 Nklass2018

Makrofyter i sjöar

IndikatorSE.2.2.7 Trofiindex (TMI) för makrofyter
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2010
Senaste värdet: 0,87 2010

Fisk i sjöar

Kompletterande indikatorSE.2.2.15 EQR8-index för fisk i sjöar
Senaste värdet: 0,54 2018

Koppar

IndikatorSE.2.2.8 Kopparhalten i vatten.
Senaste värdet: 0,65 µg/l2016

Zink

IndikatorSE.2.2.9 Zinkhalt i vatten.
Senaste värdet: 1,37 µg/l2016

Kemisk status

Bly i vatten

IndikatorSE.2.2.11 Blyhalt i vatten.
Senaste värdet: 0,018 µg/l2016

Kadmium i vatten

IndikatorSE.2.2.13 Kadmiumhalt i vatten.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 0,001 µg/l2016

Kvicksilver i vatten

IndikatorSE.2.2.12 Kvicksilverhalt i vatten.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 0,001 µg/l2016

Bly i sediment

IndikatorSE.2.2.14 Blyhalt i sediment.
Senaste värdet: 36,9 mg/kg TS2017

Kadmium i sediment

IndikatorSE.2.2.10 Kadmium i sediment
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 1995
Senaste värdet: 0,65 mg/kg TS2017

Övrigt

Totalkväve

IndikatorSE.2.2.6 Totalkväve för ytvatten (µg/l) från augusti månad.
Senaste värdet: 683 µg/l2018